สศท.10 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ภายใต้โครงการ "นาแปลงใหญ่"

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขตภาคกลาง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และเกี่ยวข้าว สำหรับงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการวิชาการ การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการอุปกรณ์การปรับระดับพื้นที่นา Land Leveling เครื่องจักรกลการเกษตร สาธิตการใช้รถดำนา สาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drome) ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ ประกวดการแข่งขันการดำนา และนิทรรศการหน่วยงานภาคี ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน