สศก.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint”

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และแก้ปัญหาการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถและประยุกต์งานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้อย่างมืออาชีพต่อไป
                ในการนี้ได้รับเกียติ นางสาวอรณีย์ รอดสวัสดิ์ เป็นวิทยากรมาบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสรรพกิจ ชั้น 7 อาคาร สศก.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1727677780654649