สศท.10 จัดสัมนาการสนทนากลุ่ม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ได้จัดสัมมนาการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายเทวินทร์ นรินทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และศึกษาองค์ความรู้ที่ได้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ขับเคลื่อนการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบการสนทนากลุ่ม ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ และสถาบันการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ในการเข้าร่วมสนทนาหัวข้อดังกล่าวในครั้งนี้รวม 70 คน โดยพร้อมเพรียง