ผู้อำนวยการ สศท.1 ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ อบรม Smarth Officer รุ่น 36

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 36 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง บทบาทภาวะผู้นำยุคใหม่ที่ทันสมัย และการปลูกฝังอุดมการณ์และสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาคเหนือ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 150 ราย ในการนี้ นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เกษตรกรรม ยุคดิจิตัล 4.0 ซึ่งเป็นการบรรยายแนวคิดเกี่ยวกับ Thailand 4.0 การขับเคลื่อนภาคเกษตร ก้าวสู่ Thailand 4.0 ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตร ช่วงระยะ 5 ปี และ 20 ปี โครงการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกก้าวสู่การพัฒนาภาคเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=1739568432803387