สศก.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้าง InfoGraphics “

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้าง InfoGraphics “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจแนวคิด ขั้นตอนการผลิตสื่อ InfoGraphics ใช้ในการนำเสนอข้อมูล และสามารถแปลงข้อมูลที่มีจำนวนซับซ้อน ออกมาในรูปภาพในรูปแบบ InfoGraphics ได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอย่างมืออาชีพ
ในการนี้ได้รับเกียติ นางสาวอรณีย์ รอดสวัสดิ์ เป็นวิทยากรมาบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสรรพกิจ ชั้น 7 อาคาร สศก.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1732769623478798