สศท.5 นำ ศกอ.ศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นางสาวนงนุช ดีแท้ นำคณะเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ในจังหวัดที่รับผิดชอบทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่การพัฒนาด้านการเกษตร ของเกษตรกร" ณ โครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใหั เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตร และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง โครงการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การทำการเกษตรครบวงจร" พร้อมทั้งรับความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ทำให้ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจ ในเรื่องของการทำการเกษตรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปส่งต่อให้กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในแต่ละอำเภอ หรือเกษตรกรประชาชนผู้ที่สนใจได้รับรู้ เพื่อที่จะสามารถทำเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป