สศท.5 ลงพื้นที่สำรวจต้นทุนพืชทางเลือก โครงการ Zoning by agri-map

ช่วงระหว่างวันที่ 5-14 มิ.ย.61 นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 มอบหมายให้นายทองใบ ศิรินัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สศท.5 ลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชทางเลือก โครงการ Zoning by agri-map ปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพืชที่เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกได้ 4 ชนิด ได้แก่ พริก มะขามเทศ ข่า มันหวานญี่ปุ่น ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลดังกล่าว จะนำมาวิเคราะห์และรวบรวมนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกพืชที่จะนำมาทดแทนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในการทำการเกษตรต่อไป