การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางผกาพรรณ ศรลัมพ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  และดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการ   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    เป็นประธานร่วม กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาคเกษตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit: GIZ)   ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนเอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวน 70 ท่าน ทั้งนี้ โครงการศึกษาดังกล่าวดำเนินการโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อศึกษาศักยภาพเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของประเทศไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสำคัญตามพันธกิจของภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ.2560 - 2564