ศสส. จัดสัมมนา “การปฏิรูปข้อมูลสารสนเทศการเกษตร"

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การปฏิรูปข้อมูลสารสนเทศการเกษตร" ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน รวมถึงระดมความเห็นและหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน พร้อมการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงประโยชน์ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งจะทำให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ผู้อำนวยการส่วนศูนย์สารสนเทศการเกษตร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1736326293123131