สศท.12 รับซื้อผลผลิตสับปะรดบริโภคสด ที่จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ ช่วยบรรเทาปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ ด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อสับปะรดผลสดจากเกษตรกร อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 200 กิโลกรัม เพื่อช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินจากปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำและล้นตลาด เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาสับปะรดในจังหวัดอุทัยธานี เหลือราคา ณ ไร่นา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.30 บาท ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ประกอบกับไม่มีโรงงานในพื้นที่รับซื้อผลผลิต สร้างความเดือดร้อนหนักให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนรับซื้อสับปะรดของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ช่วยกันบริโภคสับปะรด โดยให้ใช้สับปะรดผลสด หรือน้ำสับปะรดเป็นอาหารว่างในการจัดประชุมของส่วนราชการ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนและช่วยเหลือชาวสวนสับปะรด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/roaezone12/photos/?tab=album&album_id=1140673592738201