สศท.12 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน จ.อุทัยธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จังหวัดอุทัยธานี โดยลงพื้นที่จุดดำเนินงานโครงการ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี