สศท.12 ลงพื้นที่และประชุมชี้แจงติดตามประเมิลผลโครงการไทยนิยม จังหวัดอุทัยธานี

การลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จังหวัดอุทัยธานี และชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลต่อหน่วยงานระดับจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการติดตามประเมินผลพร้อมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะรายโครงการระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดอุทัยธานี และในช่วงบ่าย ลงพื้นที่จุดดำเนินงานที่สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ของสหกรณ์บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมคือเพื่อสร้างลานตากผลผลิตเกษตร ปัญหาคือการก่อสร้างอาจล่าช้าเนื่องจากเข้าฤดูฝน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/roaezone12/photos/?tab=album&album_id=1146963068775920