สศท.12 ประชุมชี้แจงติดตามประเมิลผลโครงการไทยนิยม จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางชลลดา อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ ชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จังหวัดนครสวรรค์ ต่อหน่วยงานระดับจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการติดตามประเมินผลพร้อมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะรายโครงการระดับจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์