สศท.5 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคอีสาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 เป็นประธาน ในการจัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2560/61 ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และกระเทียม ปี 2560 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ร่วมกันพิจารณาดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชระดับภาค และระดับประเทศอีกครั้ง เพื่อประกาศเป็นข้อมูลเอกภาพที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลต่อไป