จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ

จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ : ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ 2560 และหนังสือสั่งการ ครั้งที่ 5 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ : ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ 2560 และหนังสือสั่งการ โดยมี นายอดิศร แสงวิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมศรีปลั่งชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1754366904652403