สศก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพ"

สศก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำยุคใหม่” วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำยุคใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารด้านอวัจนภาษา (ภาษากาย) และมารยาททางสังคม และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ในการแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ ในการนี้ ได้รับเกียรติ นางสาววุฒยา เหมะรัต เป็นวิทยากรมาบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1755872114501882