สศท.12 ประชุมชี้แจงติดตามประเมิลผลโครงการไทยนิยม จังหวัดกำแพงเพชร

การประชุมชี้แจงและลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ พรหมศิริรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลต่อหน่วยงานระดับจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการติดตามประเมินผลพร้อมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะรายโครงการระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร และลงพื้นที่จุดดำเนินงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร โครงการการผลิตข้าวคุณภาพดี กิจกรรมคือการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว โดยมีเป้าหมายโครงการคืออบรมเกษตรกร 305 ราย แบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 2 วัน เริ่มการอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2561 ปัญหาคือ เกษตรกรมาไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางและอยากเปลี่ยน Menu ที่เลือกเอาไว้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/roaezone12/photos/?tab=album&album_id=1153528418119385