สศท.3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสกลนคร

นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ร่วมกับ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และคณะ  ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยได้ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าอื่นที่เหมาะสม กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม  ที่บ้านโนนเจริญศิลป์  ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3 ราย ๆ ละ 3 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปรับพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมไปทำเกษตรผสมผสาน