สศท.5 จัดอบรมฯ Unit School หลักสูตรการสำรวจและทดสอบสมมติฐาน

วันที่ 27 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ Unit School เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งวันนี้ได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง การสำรวจตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน และการใช้โปรแกรมประมวลผลการสำรวจ โดยมีนางสาวระพีพรรณ สวยสด ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และนายณรงค์สิทธิ ศรีมุกดา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน