การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1 / 2561

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง การคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี 2561และมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ ในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2562 เป็นผู้สนับสนุนร่วมในงาน Dinner Talk ของสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1757401121015648