สศท. 7 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 10 ภายในบริเวณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน รวมทั้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของพระพุทธศาสนาโดยนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป