สศท.9 จัดประชุมข้อมูลเอกภาพระดับจังหวัด จ.สตูล

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (สศท.9) มอบหมายให้ นายสมชาย คังคะมณี. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สศท.9 จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเอกภาพด้านพืชระดับจังหวัด ( ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก2560/61 ยางพารา ปาล์มน้ำมันปี 2560 และสับปะรดปี 2560 ) ในระดับจังหวัดสตูล ให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรอำเภอ โครงการชลประทานจังหวัดสตูล และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEzone9/photos/?tab=album&album_id=2058548977512649