สศก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพ"

สศก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารด้านอวัจนภาษา (ภาษากาย) และมารยาททางสังคม และ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ในการแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ ในการนี้ ได้รับเกียรติ นางสาววุฒยา เหมะรัต เป็นวิทยากรมาบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1764799186942508