สศท.7 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7  พร้อมด้วย นางเบญจพร ชาติทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 รวมถึงโครงการ     ไทยนิยมยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกั