สศท.12 ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ(ปิดตรวจ)ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางพัขรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมรายงานการปิดตรวจผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร