โครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School ครั้งที่ 3

โครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรแบบ oae Unit School ครั้งที่ 3 โดยมีนางพรทิพย์ พ่วงรอด นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ฝ่ายพัสดุ สลก. สศก. เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้เรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมศรีปลั่งชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร