สศก. ประชุมร่วม สตง. นำเสนอบทบาทการดำเนินงานของหน่วยงาน

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (กนผ.) ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการเป็นประธานชี้แจงและให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กนผ. และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่อ สตง. ในเรื่องบทบาทของ สศก. ซึ่งเป็นผู้ชี้นำในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายด้านการเกษตรและการผลิตอาหาร รวมถึงแนวทางการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาและความท้าทายที่สำคัญต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) #สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน #สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร #SDGs