ภาคเกษตรปี 57 ขยาย 1.2 เตือนภัยแล้งส่งสัญญาณกระทบปีหน้า เกษตรฯ พร้อมประเมินสถานการณ์ใกล้ชิด

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 57 ขยาย 1.2 เกษตรฯ แจง อากาศเอื้ออำนวยดึงผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญเพิ่ม บวกกับการวางแผนการผลิตปศุสัตว์ที่ดี ในขณะที่ภัยแล้งและกุ้งตายด่วนยังเป็นปัจจัยฉุดภาคเกษตร คาด ปี 58 ขยายตัวร้อยละ 2.0 - 3.0 เตือนภัยแล้งส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงปลายป