ลุยขับเคลื่อนโปรเจคเมืองเกษตรสีเขียว สศก. รุก 6 จังหวัดเป้าหมายรับ AEC

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รุกโครงการสำคัญกระทรวงเกษตร ขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวในจังหวัดเป้าหมาย 6 แห่ง รับ AEC สู่การผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่แบบใช้เทคโนโลยีสะอาด หวังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้