แจงดัชนีราคาและผลผลิต ธ.ค.57 สศก. ระบุ มัน-อ้อย-หอมแดง ออกตลาด ม.ค.58

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงภาพรวมดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตร ประจำเดือนธันวาคม 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลงได้แก่ ยางพารา ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ส่วนผลผลิตที่ลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโ