เผยผลโครงการส่งเสริมใช้เครื่องจักรกลเกษตร สศก. แจงช่วยลดค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ราย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรในจังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี เผย เกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ 71 ได้นำความรู้ไปปฏิบัติแล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรได้เ