เกษตรฯ เผย มาตรการชดเชยรายได้เกษตรกรข้าว-ยาง ลุล่วง สศก.แจง ผลประเมินทั้ง 2 โครงการ

กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. แจงผลประเมินมาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท และโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เผย ส่วนใหญ่ได้รับการชดเชยแล้ว ระบุ ผู้ปลูกข้าวได้รับเฉลี่ย 13,860 บาท/ราย และเกษตรกรสวนยางได้รับเฉลี่ย 11,862 บาท/ราย