สศท. 9 เผยผลการศึกษาแนวทางบริหารโซนนิ่ง สินค้าข้าว พื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 แจงผลการศึกษา เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เผย ผลผลิตและผลตอบแทนในแต่ละเขตความเหมาะสม เจาะแบ่งโซนพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)