แจงผลโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ช่วยเกษตรกรผลิตพันธุ์คุณภาพดีไว้ใช้เองเป็นผลสำเร็จ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 6,000 ตัน ปลูกนาปีในพื้นที่ 480,000 ไร่ ด้านเกษตรกร พึงพอใจมากต่อเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 383