ชัยนาท แหล่งเพาะปลูกข้าวสำคัญ บนพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 8 แสน 8 หมื่นไร่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ระบุ พื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 1.283 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 884,451 ไร่ โดยกำลังการผลิตข้าวของโรงสีในจังหวัดชัยนาท สามารถสีข้าวได้ปีละ 3.5 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อโรงสีที่มีอยู่ แนะ ส่งเสริม