กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564