ผลพยากรณ์ปาล์มน้ำมัน

ผลพยากรณ์การผลิตไม้ยืนต้นที่สำคัญ ปี 2561
ปาล์มน้ำมัน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต