สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 25-31 พ.ค.58

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 25-31 พ.ค. 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,659 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,323 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,091 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 25-31 พ.ค. 58

 

ฝ้าย

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 63.46 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 47.17 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 64.80 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.06 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.07 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.89 บาท

25 - 31 พ.ค. 2558
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดส่งผลให้สุกรเจริญเติบโตช้า ทำให้ผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 66.65 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 66.28 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.56 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 63.59 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 66.24 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 68.22 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 63.43 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 66 บาท) สูงขึ้นจากตัวละ 1,900 บาท (บวกลบ 64 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.26
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 71.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 70.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.42
 
ไก่เนื้อ 
 
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ในสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ตลาดไม่มากนัก ผลจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวน แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นอีกเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 41.13 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 41.08 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.12 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 44.21 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 37.10 บาท และ ภาคใต้กิโลกรัมละ 42.37 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 9.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สัปดาห์นี้ภาวะตลาดไข่ค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวน ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคมีมากขึ้นเพราะสถานศึกษาต่างๆ เปิดภาคเรียน แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้น
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 265 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 260 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.92 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 290 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 273 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 254 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 269 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 8.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 25.00
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 330 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 331 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 315 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 357 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 311 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 317 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 350 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
โคเนื้อ 
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 104.63 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 103.69 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.91 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 101.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 103.70 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 103.03 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.54 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 80.96 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.95 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.51 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.62 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 25-31 พ.ค. 58

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 925.13 เซนต์ (11.50 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 947.27 เซนต์ (11.71 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.34 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 304.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.32 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 306.53 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.31 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.52 แต่สูงขึ้นในรูปของเงินบาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.98 เซนต์ (23.84 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 32.39 เซนต์ (24.00 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.27

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 25-31 พ.ค.58
ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงาน 
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.59 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท

ข่าวสัปดาห์ 25-31 พ.ค.58

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
    ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
    ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
    ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
    ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
    ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
    ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
    ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,077.40 ดอลลาร์สหรัฐ (35.97 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,082.00 ดอลลาร์สหรัฐ (35.98 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.43 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
    ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,077.40 ดอลลาร์สหรัฐ (35.97 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,082.00 ดอลลาร์สหรัฐ (35.98 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.43 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท