สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 20-26 ต.ค.57

        ข่าวสัปดาห์ 20-26 ต.ค.57

 

ฝ้าย 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)
          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 62.69  เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 44.38 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 64.08 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 46.03 บาท ในสัปดาห์ก่อน
ร้อยละ 2.17 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.65 บาท
2. ต่างประเทศ

การผลิต

          กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝ้ายโลกปี 2556/57 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 มี 25.99 ล้านตัน  เพิ่มขึ้นจาก 19.56 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 12.78
การค้า
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ฝ้ายโลก ปี 2556/57 ว่ามี 24.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 23.60 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 4.88 ด้านการนำเข้า คาดว่าจะมี 7.49 ล้านตัน ลดลงจาก 8.87 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 15.56 ด้านการส่งออก คาดว่าจะมี 7.49 ล้านตัน ลดลงจาก 8.91 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 15.94
 
บัญชีสมดุลฝ้ายโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม 2557)
                                                                                                                หน่วย : ล้านตัน
รายการ

ปี 2556/57

ปี 2555/56

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

22.06

19.56

12.78

ผลผลิต

25.99

26.04

-0.19

ใช้ในประเทศ

24.75

23.60

4.88

นำเข้า

7.49

8.87

-15.56

ส่งออก

7.49

8.91

-15.94

สต็อกปลายปี

23.32

22.06

5.71

  ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำเดือนตุลาคม 2557

ข่าวสัปดาห์ 20-26 ต.ค.57

ถั่วลิสง

 
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 49.99 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 45.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11.09
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 19.60 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ
19.96 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.80
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
2. ต่างประเทศ
      กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานภาวะการผลิตถั่วลิสงโลก ปี 2556/57 ประจำเดือนตุลาคม 2557 ว่ามีผลผลิต 39.19 ล้านตัน ลดลงจาก 39.81 ล้านตัน ของปี 2555/56 คิดเป็นร้อยละ 1.56 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.42 ของผลผลิตพืชน้ำมันของโลกรองจากถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝ้าย ซึ่งมีปริมาณ 311.20 ล้านตัน 70.31 ล้านตัน และ 45.39 ล้านตัน ตามลำดับ
ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต

39.19

39.81

-1.56

นำเข้า

2.36

2.24

5.36

ส่งออก

2.54

2.83

-10.25

สกัดน้ำมัน

17.43

17.52

-0.51

สต็อกปลายปี

2.33

2.28

2.19

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Oct, 2014.
 
ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ
หน่วย : ล้านตัน
ประเทศ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

16.50

16.97

-2.77

อินเดีย

5.00

5.65

-11.50

อื่น ๆ

17.69

17.19

2.91

รวม

39.19

39.81

-1.56

 
 
 
 
 
 
ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Oct, 2014.
ข่าวสัปดาห์ 20 - 26 ต.ค. 57
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.73 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.76 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.44 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.52 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.55 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.54
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.17 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.21 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.49 สำหรับราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.78 ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.80 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.26
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 259.25 ดอลลาร์สหรัฐ (8,321 บาท/ตัน)ลดลงจากตันละ 260.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,387 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.44 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 66 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2557/58 ว่ามี 973.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 953.23 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 2.09 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล เม็กซิโก ญี่ปุ่น อียิปต์ อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ และอาร์เจนตินา มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 116.04 ล้านตัน ลดลงจาก 128.57 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 9.75 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา ยูเครน รัสเซีย อินเดีย และปารากวัย ส่งออกลดลง ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น เกาหลีใต้ อียีปต์ สหภาพยุโรป อิหร่าน ไต้หวัน โคลัมเบีย แอลจีเรีย จีน และอินโดนีเซีย มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 352.96 เซนต์ (4,512 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 347.32 เซนต์
(4,456 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.62 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 56 บาท

 

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2557/58

ปี 2556/57

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

173.00

137.66

25.67

ผลผลิต

990.69

988.57

0.21

นำเข้า

116.04

128.57

-9.75

ส่งออก

116.04

128.57

-9.75

ใช้ในประเทศ

973.11

953.23

2.09

สต็อกปลายปี

190.58

173.00

10.16

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ

 

ข่าวสัปดาห์ 20-26 ต.ค.57
 

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 37.50 บาท

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,213.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.93 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,210.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.99 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.21 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.06 บาท

           ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,119.25 ดอลลาร์สหรัฐ (35.93 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,116.60 ดอลลาร์สหรัฐ (35.97 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.24 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท
20 - 26 ต.ค. 2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
สถานการณ์ตลาดสุกรค่อนข้างเงียบเหงา ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ยังคงลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย เพราะจะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอีกครั้ง
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  71.30 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 72.04 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.03  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 67.09 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 76.34  บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 70.35 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 74.29 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 66 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
      

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 66.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.01
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัวลง เพราะสถานศึกษาต่างๆ ปิดภาคเรียน สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัว
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.34 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 42.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.52  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 40.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 43.39 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 45.40 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลต่อสุขภาพแม่ไก่ไข่ ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 293 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 289 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.38 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 292 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 318 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 279 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 323 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 13.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 271 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 7.38
 
 
 
                                                                      ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 365 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ  367 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.54 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 343 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 403 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 329 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 374 บาท
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ  

*ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 97.56 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 97.53 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.03  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 102.39 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 96.97 ภาคกลางกิโลกรัมละ 93.99 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

*ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ ขนาด 300 กิโลกรัม เปลี่ยนเป็นราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ ขนาด 350 กิโลกรัม
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 75.73 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 74.95 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.04 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 93.28 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 72.34 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
ข่าวสัปดาห์ 20-26 ต.ค.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,633 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,314 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                   ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,085 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี