สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 10-16 พ.ย.57

ข่าวสัปดาห์ 10-16 พ.ย.57

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)
     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 62.27 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.25 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 63.48 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.90 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.91 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.65 บาท
10 - 16 พ.ย. 2557

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดยังคงมีมาก สอดคล้องกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าราคาจะ ทรงตัว
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 69.41 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 70.01 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.36 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 65.31 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.19 บาท ภาคกลาง
กิโลกรัมละ 69.08 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 67.62 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 66 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 64.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.10
 
ไก่เนื้อ
  

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ประกอบกับความต้องการบริโภคที่ลดลงจากฝนตกในบางพื้นที่ สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 39.91 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 42.05 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.09 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 39.58 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 45.22 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากขึ้น สอดรับกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดภาคเรียน แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 297 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 296 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.34 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 312 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 297 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 287 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 330 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 13.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 311 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 362 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 363 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.27 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 348 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 393 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 328 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 377 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     *ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 100.20 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 100.03 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.17 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 102.32 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 98.77 ภาคกลางกิโลกรัมละ 93.68 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
     *ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ ขนาด 300 กิโลกรัม เปลี่ยนเป็นราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ ขนาด 350 กิโลกรัม

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 76.72 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 75.81 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.20 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.28 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 72.10 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 10-16 พ.ย.57
 
ถั่วลิสง
 
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 45.33 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 16.29 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ
15.74 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.49
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 10-16 พ.ย.57

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 31.26 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 30.53 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.39
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.00 บาท
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 35.20 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.41
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,165.60 บาท (37.98 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,170.50 ดอลลาร์สหรัฐ (37.95 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.42 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,073.20 ดอลลาร์สหรัฐ (34.97 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,103.80 ดอลลาร์สหรัฐ (35.78 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.77 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.81 บาท
ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี