สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 24-30 พ.ย.57

ข่าวสัปดาห์ 24-30 พ.ย.57
 

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 31.99 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 31.81 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.57

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 21.85 บาท

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,167.20 บาท (37.99 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,165.00 ดอลลาร์สหรัฐ (37.95 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.19 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,074.40 ดอลลาร์สหรัฐ (34.97 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  1,072.40 ดอลลาร์สหรัฐ (34.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.19 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ข่าวสัปดาห์ 24-30 พ.ย.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 16.29 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ   15.55 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.76
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
24 - 30 พ.ย. 2557
 
 

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สถานตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคทรงตัว แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  68.92 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 69.21 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.42  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.88 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 73.09  บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 68.77 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 67.25 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 66 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
       

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ตลาดสอดรับกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 40.06 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 39.91 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.38 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 39.97 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 45.22 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท  และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น  แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 289 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 297 บาท จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.69  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 303 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 296 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 275 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 329 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท  ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 13.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 311 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.43
 
 
 
                                                              ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 358 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ  359 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.24 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 331 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 392 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 329 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 368 บาท
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

 
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 101.09 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 101.40 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.31 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 102.32 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 97.98 ภาคกลางกิโลกรัมละ 94.09 บาท และภาคใต้ 120.57 บาท
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 76.73 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.28 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 72.11 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 24-30 พ.ย.57

 

 

ฝ้าย 

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 59.54 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 43.22 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 59.25  เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 43.05 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.49 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.17 บาท
ข่าวสัปดาห์ 24-30 พ.ย.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,636 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,318 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
                   ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,088 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี