สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 8-14 ธ.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 8-14 ธ.ค.57
 

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 34.88 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ  33.48 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.18

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 21.85 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำคละ เกรด 2 สัปดาห์นี้ ราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,192.75 ดอลลาร์สหรัฐ (39.03 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,170.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.17 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.91 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.86  บาท

            ถั่วเขียวผิวดำคละ เกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 731.75 ดอลลาร์สหรัฐ (23.94 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 733.00 ดอลลาร์สหรัฐ (23.91 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.25 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท
ข่าวสัปดาห์ 8-14 ธ.ค.57
 
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 26.83 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ  23.51  บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 14.12
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
8 - 14 ธ.ค.  2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นเอื้ออำนวยให้สุกรเจริญเติบโตดี ส่งผลให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  68.65 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 69.20 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.79  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.86 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 71.66  บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 69.02 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 66.68 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 66 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
       

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นขึ้นเอื้ออำนวยให้ไก่เนื้อเจริญเติบโตดี ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก  สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะ    ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 39.76 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 40.03 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.67 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 39.20 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 45.22 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท  และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 
ไข่ไก่
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นและเริ่มสะสม  แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 273 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ  285  บาท จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.21  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 297 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 294 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 251 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 311 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท  ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.00 บาท ลดลงจากตัวละ 13.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 23.08
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 261 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 281 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 10.31
 
 
 
                                                               ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 355 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 358  บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.85  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 331 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 379 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 338 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ  355  บาท
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 390 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 400 บาท  ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 2.50
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 100.91 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 101.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.40 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 99.81 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 98.65 ภาคกลางกิโลกรัมละ 92.65 บาท และภาคใต้ 120.57 บาท
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 76.96 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 76.73 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.28 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.39 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 8-14 ธ.ค.57

 

 

 

ฝ้าย 

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 60.17 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 43.89 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 59.57 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ  43.33 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.01 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.56 บาท

ข่าวสัปดาห์ 8-14 ธ.ค.57
 

 

ไหม
 

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,637 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,318 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,088 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี