สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 15-21 ธ.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 15-21 ธ.ค.57
 
ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 28.62 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 26.83 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.67
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
2. ต่างประเทศ
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานภาวะการผลิตถั่วลิสงโลก ปี 2557/58 ประจำเดือนธันวาคม 2557
ว่ามีผลผลิต 39.02 ล้านตัน ลดลงจาก 39.80 ล้านตัน ของปี 2556/57 คิดเป็นร้อยละ 1.96 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.35 ของผลผลิตพืชน้ำมันของโลกรองจากถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝ้าย ซึ่งมีปริมาณ 312.81 ล้านตัน
71.87 ล้านตัน และ 45.02 ล้านตัน ตามลำดับ

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

2557/58

2556/57

ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต

39.02

39.80

-1.96

นำเข้า

2.36

2.24

5.36

ส่งออก

2.54

2.83

-10.25

สกัดน้ำมัน

17.44

17.52

-0.46

สต็อกปลายปี

2.16

2.30

-6.09

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Dec, 2014.

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ

หน่วย : ล้านตัน
ประเทศ

2557/58

2556/57

ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

16.50

16.97

-2.77

อินเดีย

5.00

5.00

0.00

อื่น ๆ

17.52

17.83

-1.74

รวม

39.02

39.80

-1.96

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, DEC, 2014.

ข่าวสัปดาห์ 15-21 ธ.ค.57

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)
     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 60.54 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 44.11 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 60.17 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 43.89 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.61 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.22 บาท

2. ต่างประเทศ

การผลิต

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝ้ายโลกปี 2557/58 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 มี 22.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 19.60 ล้านตันของปี 2556/57 ร้อยละ 12.70
การค้า
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ฝ้ายโลก ปี 2557/58 ว่ามี 25.91 ล้านตัน ลดลงจาก 26.19 ล้านตันของปี 2556/57 ร้อยละ 1.07 ด้านการนำเข้า คาดว่าจะมี 7.46 ล้านตัน ลดลงจาก 8.84 ล้านตันของปี 2556/57 ร้อยละ 15.61 ด้านการส่งออก คาดว่าจะมี 7.47 ล้านตัน ลดลงจาก 8.88 ล้านตันของปี 2556/57 ร้อยละ 15.88

 
บัญชีสมดุลฝ้ายโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม 2557)
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

ปี 2557/58

ปี 2556/57

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

23.53

19.60

20.05

ผลผลิต

25.91

26.19

-1.07

ใช้ในประเทศ

24.52

23.73

3.33

นำเข้า

7.46

8.84

-15.61

ส่งออก

7.47

8.88

-15.88

สต็อกปลายปี

22.13

23.53

-5.99

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำเดือนธันวาคม 2557

ข่าวสัปดาห์ 15-21 ธ.ค.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 34.11 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 34.88 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.21

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 21.35 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 21.85 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.29

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำคละ เกรด 2 สัปดาห์นี้ ราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,193.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.98 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  1,192.75 ดอลลาร์สหรัฐ (39.03 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.04 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05  บาท

ถั่วเขียวผิวดำคละ เกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 732.00 ดอลลาร์สหรัฐ (23.91 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  731.75 ดอลลาร์สหรัฐ (23.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.03 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท

15 - 21 ธ.ค.  2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นเอื้ออำนวยให้สุกรเจริญเติบโตดี ส่งผลให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  68.19 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 68.65 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.67  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.55 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 70.70  บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 68.59 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 66.68 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 66 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา   
    

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา  สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 40.09 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 39.76 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.83 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 39.19 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 39.20 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 45.04 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท  และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย   ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นและเริ่มสะสม  แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 268 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ  273  บาท จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.83  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 295 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ  287 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 247 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 300 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท  ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 261 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 
ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 352 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 355 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.85  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 315 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 377 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 340บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ  360  บาท
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 390 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 101.07 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 100.91 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.16 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 99.86 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 98.79 ภาคกลางกิโลกรัมละ 93.07 บาท และภาคใต้ 120.57 บาท
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 76.98 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 76.96 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.03 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.42 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.39 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 15-21 ธ.ค.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,637 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,318 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,088 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี