สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 11-17 มกราคม 2559

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 11 - 17 ม.ค. 2558

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,648 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,646 บาท ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.12
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,275 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,000 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 11-17 ม.ค.2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 61.74 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.46 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 62.18 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.84บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.71 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.38 บาท

ข่าวสัปดาห์ 11-17 ม.ค.2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.01 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 30.08 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.09
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,0813.60 ดอลลาร์สหรัฐ (38.96 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,083.50 ดอลลาร์สหรัฐ (38.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.18 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 886.60 ดอลลาร์สหรัฐ (31.92 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 888.00 ดอลลาร์สหรัฐ (31.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.16 แต่เพิ่มขึ้นรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,416.00 ดอลลาร์สหรัฐ (51.01 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,419.00 ดอลลาร์สหรัฐ (51.00 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.22 แต่เพิ่มขึ้นรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,020.00 ดอลลาร์สหรัฐ (36.75 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,022.00 ดอลลาร์สหรัฐ (36.73 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.20 แต่เพิ่มขึ้นรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

ข่าวสัปดาห์ 11 - 17 ม.ค. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.34 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.66 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.88 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.49 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.12 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.05
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.90 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.71 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.18 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.19 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.06 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.61 
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 259.80 ดอลลาร์สหรัฐ (9,359 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 254.50 ดอลลาร์สหรัฐ (9,084 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.08 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 275.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 356.24 เซนต์ (5,111 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 352.65 เซนต์ (5,048 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.02 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 63.00 บาท

11 - 17 มกราคม 2559
ข้าว
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
1.1 การตลาด
โครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59
—      มติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบในหลักการโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส่วนรายละเอียดการดำเนินโครงการและงบประมาณ
ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ให้มีกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 1,860.57 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีต่อๆ ไป ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
—      1. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59 วงเงิน 975.57 ล้านบาท
—      2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 วงเงินงบประมาณ 236.67 ล้านบาท (ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการจาก MLR เป็น MLR-1 รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 โดยปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5)
—      3. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 วงเงินงบประมาณ 648.33 ล้านบาท (ปรับลดระยะเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 10 เดือน)
—      ภาวการณ์ซื้อขายข้าวสัปดาห์นี้ ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ ราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงนี้ตลาดมีความต้องการผลผลิต ส่วนหนึ่งจากการที่ผู้ประกอบการส่งออกต้องทยอยส่งมอบข้าวให้กับประเทศคู่ค้า
1.2 ราคา
1) ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
—      ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี ที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 11,075 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 11,006 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.62
—      ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 7,639 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 7,545 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.25
2) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
—      ราคาข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (ใหม่) ขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 24,650 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
—      ราคาข้าวสารเจ้า 5% (ใหม่) ขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 11,950 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 11,800 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.27

3) ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.
 ราคาข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (ใหม่) ส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 774 ดอลลาร์สหรัฐฯ (27,883 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 775 ดอลลาร์สหรัฐฯ (27,855 บาท/ตัน) ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.13 แต่สูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 28 บาท
—      ราคาข้าวปทุมธานี ส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 548 ดอลลาร์สหรัฐฯ (19,741 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 520 ดอลลาร์สหรัฐฯ (18,690 บาท/ตัน) ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.39 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 1,051 บาท
—      ราคาข้าวสารเจ้า 5% (ใหม่) ส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 366 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,185 บาท/ตัน) ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน แต่สูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 30 บาท
—      ราคาข้าวสารเจ้า 25% (ใหม่) ส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 357 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12,861 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 358 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12,867 บาท/ตัน) ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.28 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 6 บาท
—      ราคาข้าวนึ่ง 5% ส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 368 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,257 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 369 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,262 บาท/ตัน) ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.27 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 5 บาท
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 36.0246 บาท

 


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี