สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 4-10 เม.ย.59

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 4 - 10 เม.ย. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,583 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,573 บาท ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.64
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,244 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,200 บาท ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 3.67
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 975 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 950 บาท ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 2.63

สับปะรด

ผลผลิต เพิ่มขึ้น

     ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนเมษายน 2559 ประมาณ 0.201 ล้านตัน หรือร้อยละ 10.58 ของปริมาณผลผลิตรวม 1.898 ล้านตัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 0.191 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.24 และเพิ่มขึ้นจาก 0.184 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.24

การส่งออก เพิ่มขึ้น
     ปี 2559 (เดือนกุมภาพันธ์) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 0.345 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.285 ล้านตันสด ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.05

ราคา สับปะรดโรงงาน เพิ่มขึ้น
สับปะรดบริโภค ลดลง

     เนื่องจากพื้นที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง มีผลผลิตเสียหายและบางส่วนไม่ได้คุณภาพ ขณะที่โรงงานแปรรูปมีความต้องการวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงงานแปรรูปปรับราคารับซื้อสับปะรดเพิ่มขึ้น โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้
     - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 9.48 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.29 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.05 แต่ลดลงจากกิโลกรัมละ 10.00 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.20

     - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 12.78 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 12.92 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.08 แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 12.70 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.63

ข่าวรายสัปดาห์ 4-10 เม.ย. 59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก. ละ 15.12 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 15.00 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.80

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
 
     การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองของประเทศจีนในฤดูถัดไปเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยในปี 2016-2017 จะนำเข้าเมล็ดพืชน้ำมันรวม 84.5 ล้านตัน เนื่องจากอุปสงค์เมล็ดถั่วเหลืองเพื่อใช้ในการสกัดน้ำมันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การผลิตอาหารจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า เช่น เต้าหู้ น้ำนมถั่วเหลือง เป็นต้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบริเวณแนวชายฝั่ง เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาจูงใจและความสะดวกในการซื้อ


ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
      ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 908.67 เซนต์ ( 11.78 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 911.33 เซนต์ ( 11.88 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.29
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 268.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 9.47 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 272.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 9.66 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.52
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 34.31 เซนต์ ( 26.70 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 33.82 เซนต์ ( 26.45 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ

 


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 4 - 10 เม.ย. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.68 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.61 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.92 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.11 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.13 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.33
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.45 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.57 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.40 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.03 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.09 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.74
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 356.88 เซนต์ (4,970 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 365.45 เซนต์ (5,105 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.35 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 135.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 4-10 เม.ย. 2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 59.02 เซนต์ (กิโลกรัมละ 46.03 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 57.80 เซนต์ (กิโลกรัมละ 45.10 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ2.11 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.93 บาท

4 - 10 เม.ย. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มร้อนจัดในบางพื้นที่ทำให้สุกรเจริญเติบโตช้า ส่งผลให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดลดลง แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาและการบริโภคจะเพิ่มขึ้น เพราะเข้าสู่เทศกาลวันสงกรานต์และมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 65.29 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 64.63 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.02 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.76 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 60.72 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 67.75 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 61.57 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,100 บาท (บวกลบ 67 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 67.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.96
 
ไก่เนื้อ
 
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะเข้าสู่เทศกาลวันสงกรานต์และมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 37.07 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 37.86 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.09 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 40.64 ภาคกลางกิโลกรัมละ 35.93 บาท ภาคใต้กิโลกรัมละ 40.93 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 11.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานศึกษาต่างๆ ปิดภาคเรียน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเริ่มลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 288 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 290 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.69 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 303 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 282 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 284 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 300 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 25.00 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 321 ทรงตัวเท่ากับของสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 353 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 354 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.28 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 346 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 356 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 347 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 386 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 104.31 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 104.15 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.15 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 110.21 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 105.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 100.40 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 100.00 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 85.23 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 83.02 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.66 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.73 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 83.98 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 4-10 เม.ย. 2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.97 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 20.71 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.26
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 4-10 เม.ย. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.88 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.87 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.04
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.00 บาท 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,112.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.86 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น
จากตันละ 1,111.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.95 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.07 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.09 บาท 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 940.25 ดอลลาร์สหรัฐ (32.86 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น
จากตันละ 939.60 ดอลลาร์สหรัฐ (32.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.07 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.08 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,312.75 ดอลลาร์สหรัฐ (45.88 บาท/กิโลกรัม) 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,106.25 ดอลลาร์สหรัฐ (38.66 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,105.60 ดอลลาร์สหรัฐ (38.76 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.06 แต่ลดลงรูปเงินบาทกิโลกรัมละ
0.01 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี