สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 11-17 เม.ย.59

ข่าวสัปดาห์ 11-17 เม.ย. 2559

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 60.76 เซนต์ (กิโลกรัมละ 47.24 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 59.02 เซนต์ (กิโลกรัมละ 46.03 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ2.95 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.21 บาท

ข่าวสัปดาห์ 11-17 เม.ย. 2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.97 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

              ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

              ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 

 

ข่าวสัปดาห์ 11-17 เม.ย. 2559

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.54 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.88 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.18
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,118.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.95 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น จากตันละ 1,112.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.86 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.54 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.09 บาท

ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 945.33 ดอลลาร์สหรัฐ (32.94 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น จากตันละ 940.25 ดอลลาร์สหรัฐ (32.86 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.54 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.08 บาท

ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,320.00 ดอลลาร์สหรัฐ (45.99 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น จากตันละ 1,312.75 ดอลลาร์สหรัฐ (45.88  บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.55 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.11 บาท

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,112.33 ดอลลาร์สหรัฐ (38.76 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น จากตันละ 1,106.25 ดอลลาร์สหรัฐ (38.66 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.55 และเพิ่มขึ้นรูปเงินบาทกิโลกรัมละ
0.10 บาท

ข่าวสัปดาห์ 11 - 17 เม.ย. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.68 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.11 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.33 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.45 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.42 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.98 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.03 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.62
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 368.92 เซนต์ (5,122 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 356.88 เซนต์ (4,970 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.37 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 152.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี