สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2-8 พ.ค.59

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 2 - 8 พ.ค. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,613 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,592 บาท ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.32
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,250 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,267 บาท ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.34
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,075 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,061 บาท ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.32

2 - 8 พ.ค. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
     สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแทบทุกพื้นที่ทำให้สุกรเจริญเติบโตช้า ส่งผลให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดไม่ มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.69 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 67.81 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 66.67 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.25 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 70.91 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 70.84 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 (บวกลบ 76 บาท) สูงขึ้นจากตัวละ 2,500 บาท (บวกลบ 74 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.00 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
      ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 77.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบเหงา ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 38.77 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 40.19 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.53 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ 43.00 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 12.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 11.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 8.70
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวน ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 286 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 283 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.82 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 296 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 282 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 282 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 302 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 25.00 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 301 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 283 ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.36
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 351 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 352 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.28 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 346 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 365 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 337 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 354 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
โคเนื้อ
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 104.08 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 103.85 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.22 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 110.21 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 104.50 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 100.30 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 100.00 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 84.37บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 84.07 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.36 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.73 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 82.94 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 2 - 8 พ.ค. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.69 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.62 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.92 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.99 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.01 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.33
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.26 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.31 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.60 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.13 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.11 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25
      ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 382.32 เซนต์ (5,289 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 379.68 เซนต์ (5,273 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.70 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 16.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี