สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 23-29 พ.ค.59

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 23 - 29 พ.ค. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,625 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,213 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,238 บาท ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 2.02
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,054 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,075 บาท ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ  1.94

ข่าวสัปดาห์ 23-29 พ.ค. 2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฏาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 62.92 เซนต์
(กิโลกรัมละ 49.72 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 61.39 เซนต์ (กิโลกรัมละ 48.26 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.49 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.46 บาท

23 - 29 พ.ค. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในบางพื้นที่ทำให้สุกรเจริญเติบโตช้า ส่งผลให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดไม่ มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 71.06 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 70.46 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.85 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 68.89 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.07 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 72.67 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 76.18 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 (บวกลบ 76 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 77.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในบางพื้นที่ทำให้ไก่เนื้อเจริญเติบโตช้า ส่งผลให้ผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 39.54 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.83 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.83 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.32 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 38.53 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 43.03 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 12.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.74 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 51.00 ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.92

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

      สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานศึกษาต่างๆ เปิดภาคเรียน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
      ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 292 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 288 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.39 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 303 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 289 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 287 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 305 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 25.00 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 331บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 321 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.12

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 358 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 356 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.56 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 346 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 371 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 341 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 389 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 103.96 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 103.89 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.07 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.98 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 104.95 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 99.17 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 100.00 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
      ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 84.07 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 83.62 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.54 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.73 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 82.59 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 23-29 พ.ค..59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก. ละ 13.80 บาท ลดลงจาก กก.ละ 14.99 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 7.94
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
      ราคาล่วงหน้ากากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 เนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานของอาร์เจนตินาซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกรวมทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริกา โดยราคาอาหารสัตว์โปรตีนสูงเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบปีครึ่ง ราคาล่วงหน้าเดือนกรกฎาคมของกากถั่วเหลืองตลาดชิคาโกเพิ่มขึ้นเป็น 406.60 ดอลลาร์
     แม้ว่าอาร์เจนตินาจะเป็นประเทศผู้ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่ แต่อาร์เจนตินามีอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลืองที่ใหญ่มาก มีสต็อกถั่วเหลืองปริมาณมหาศาลและนโยบายการเก็บภาษีแบบใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองที่ลดน้อยลงจะทำให้อุปทานกากถั่วเหลืองมีส่งออกได้จำนวนจำกัด
ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,072.88 เซนต์ (14.12 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 1,073.08 เซนต์ ( 14.07 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.02
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 399.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 14.30 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 374.76 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 13.38 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.52
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.18 เซนต์ ( 24.62 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 32.24 เซนต์ ( 25.36 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.29

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 23-29 พ.ค. 2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.25 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 49.90 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.71
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 20.47 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.47
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนข่าวสัปดาห์ 23-29 พ.ค. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บีแต่ในรูปเงินบาททรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,099.50 ดอลลาร์สหรัฐ (38.94 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,106.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.97 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.61 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 929.50 ดอลลาร์สหรัฐ (32.92 บาท/กิโลกรัม) ลดลง
จากตันละ 935.00 ดอลลาร์สหรัฐ (32.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.59 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,298.00 ดอลลาร์สหรัฐ (45.97 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,305.60 ดอลลาร์สหรัฐ (46.00 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 058 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท
ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,094.25 ดอลลาร์สหรัฐ (38.76 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,100.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.77 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.56 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

ข่าวสัปดาห์ 23 - 29 พ.ค. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
 
ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.54 บาท และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.76 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
    ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.62 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.54 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.94 ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.33 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.28 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.60
   ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 255.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,032 บาท/ตัน) ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 400.44 เซนต์ (5,651 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 394.20 เซนต์ (5,534 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.58 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 117.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี