สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 24-30 ต.ค.59

ข่าวสัปดาห์ 24-30 ต.ค. 2559

ฝ้าย

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

      ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 69.15 เซนต์ (กิโลกรัมละ 53.52 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 70.76 เซนต์ (กิโลกรัมละ 55.05 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.33 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.53 บาท

 

24 - 30 ต.ค. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 65.03 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 65.10 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.11 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 61.89 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 61.21 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 66.78 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 67.06 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 64 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ในสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคสอดรับและใกล้เคียงกับผลผลิตไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาด แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 34.47 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคกลาง กิโลกรัมละ 34.20 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 38.00 บาท ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 14.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคไข่ไก่มีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 296 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 300 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.33 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 319 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 304 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 295 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 309 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 311 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 347 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 354 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.98 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 341 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 358 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 331 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 375 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 104.38 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 104.53 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.15 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.72 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 104.78 ภาคกลาง กิโลกรัมละ 96.73 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 107.18 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 78.78 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 77.55 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.58 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.59 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 76.30 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

 

ข่าวสัปดาห์ 24-30 ต.ค. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 888.75 ดอลลาร์สหรัฐ (30.92 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 887.20 ดอลลาร์สหรัฐ (30.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.17 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,114.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.76 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,112.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.77 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.18 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ
0.01 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 24-30 ต.ค. 2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 40.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.00
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.75 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 24.29 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.46

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 

ข่าวสัปดาห์ 24 - 30 ต.ค. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.07 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.03 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.66 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.39 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.35 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.92
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.78 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.86 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.17 
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 238.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,280 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 237.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,277 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 3.00 บาท 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 352.24 เซนต์ (4,883 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 354.04 เซนต์ (4,919 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.51 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 36.00 บาท

 

ข่าวรายสัปดาห์ 24-30 ตุลาคม 2559

 
ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 13.56 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 13.11 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.43
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
     ในเดือนนี้ผลผลิตพืชน้ำมันของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตถั่วเหลืองและเรปซีด ประเทศที่มีผลผลิตถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล และแคนาดา การนำเข้าถั่วเหลืองคาดว่าสูงขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ของประเทศอิหร่าน เม็กซิโก และไทย การส่งออกเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และปรากวัย ในขณะที่การส่งออกของอาร์เจนตินาลดลง สต็อกทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศอาร์เจนตินา บราซิล จีน และสหรัฐอเมริกา
ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 997.73 เซนต์ (12.90 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 977.34. เซนต์ (12.66 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.09
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 311.53 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.96 บาท/กก.)สูงขึ้นจากตันละ 304.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.73 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.33
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 35.84 เซนต์ (27.80 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 35.31 เซนต์ (27.44 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.50


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 24 - 30 ต.ค. 2559

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,667 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,697 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ  1.77

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,358 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,415  บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 4.03

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,025 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,057  บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 3.03


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี