สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 21-27 พ.ย.59

ข่าวสัปดาห์ 21 - 27 พ.ย. 59

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ฃสรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

    ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.20 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.07 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.14 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.56 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.50 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.33 ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.58 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 234.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,272 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 235.20 ดอลลาร์สหรัฐ (8,264 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.34 แต่เพิ่มขึ้น
ในรูปของเงินบาทตันละ 8.00 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

    กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2559/60 ว่ามี 1,021.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 958.52 ล้านตันในปี 2558/59 ร้อยละ 6.60 โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อียิปต์ และแคนาดา มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 139.71 ล้านตัน ลดลงจาก 143.93 ล้านตัน ในปี 2558/59 ร้อยละ 2.93 โดย บราซิล ปารากวัย สหภาพยุโรป และเม็กซิโก ส่งออกลดลง ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิหร่าน เวียดนาม แอลจีเรีย ไต้หวัน มาเลเซีย และจีน มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย)
    ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 349.15 เซนต์ (4,913 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 339.84 เซนต์ (4,760 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.74 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 153.00 บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559)

 

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2559/60

ปี 2558/59

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

209.40

208.03

0.66

ผลผลิต

1,030.53

959.89

7.36

นำเข้า

139.71

143.93

-2.93

ส่งออก

139.71

143.93

-2.93

ใช้ในประเทศ

1,021.74

958.52

6.60

สต็อกปลายปี

218.19

209.40

4.20

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ

 

ข่าวสัปดาห์ 21-27 พ.ย. 2559

ฝ้าย

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
    ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

    ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 72.80 เซนต์
(กิโลกรัมละ 57.37 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 70.71 เซนต์ (กิโลกรัมละ 55.49 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.96 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.88 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 70.71 เซนต์ (กิโลกรัมละ 55.49 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.96 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.88 บาท
21 - 27 พ.ย. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดใกล้เคียงและสอดรับกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 64.02 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 64.15 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.20 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 61.82 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 59.32 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 65.83 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 65.83 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,900 บาท (บวกลบ 64 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่มีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาวะตลาดค่อนข้างคึกคัก ขณะที่ผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดในภาวะปกติ แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 35.36 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.16 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.57 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคกลาง กิโลกรัมละ 34.81 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 41.02 บาท ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 14.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 292 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 291 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.34 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 331 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 286 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 283 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 297 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
    ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 301 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.32
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 338 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 339 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.29 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 333 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 346 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 327 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 359 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 101.97 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 101.08 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.. โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 97.62 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 103.01 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 100.77 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 107.18 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.96 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 78.47 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.65 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 99.88 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 73.73 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 21-27 พ.ย. 2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.72 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 25.80 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.31

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 21-27 พ.ย. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.59 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.90 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.15 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 876.40 ดอลลาร์สหรัฐ (30.93 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 879.80 ดอลลาร์สหรัฐ (30.91 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.39 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,041.60 ดอลลาร์สหรัฐ (36.76 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,045.60 ดอลลาร์สหรัฐ (36.74 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.38 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 21 - 27 พ.ย. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,557 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,546 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.71
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,333 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,300 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.54
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,029 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 975 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อย  ละ 5.54


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี